Algemene voorwaarden van TopCareerz

Art. 1 Toepassingsbereik
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever enerzijds en de opdrachtnemer anderzijds en maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De opdrachtgever kan slechts een beroep doen op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden, indien die bedingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk, schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
4. Indien blijkt dat enkele bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, tast dit de rechtskracht van de overige bepalingen op geen enkele wijze aan. Partijen zullen dan in onderling overleg deze bepalingen vervangen door rechtsgeldige bepalingen die het meest dichtbij de oorspronkelijke bepalingen liggen.

Art. 2 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven;
b. De opdrachtnemer: TopCareerz, gevestigd te (8019BA) Zwolle aan Beukenallee 2;
c. De opdracht: een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht aan de opdrachtnemer om voor een bepaalde vacature een geschikte kandidaat te werven en te selecteren met als doel de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst tussen de geselecteerde kandidaat en de opdrachtgever. Tevens vallen onder de opdracht alle overige te leveren diensten door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever;
d. De werkzaamheden: alle werkzaamheden die de opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zoals in dit artikel omschreven verricht.
Art. 3 Totstandkoming overeenkomst
1. Alle offertes uitgebracht door de opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Elke offerte is gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en tijdens de gebruikelijke werkuren van de opdrachtnemer.
3. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
4. Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever komt tot stand nadat de opdrachtgever de opdracht schriftelijk aan de opdrachtnemer heeft bevestigd, danwel zodra de opdrachtnemer feitelijk is aangevangen met de uitvoering van de door de opdrachtnemer geoffreerde werkzaamheden.

Art. 4 Prijs
1. De door de opdrachtnemer geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW en andere van overheidswege verschuldigde lasten.
2. Het door de opdrachtnemer geoffreerde tarief is gebaseerd op het door de opdrachtnemer vooraf ingeschatte aantal uren, Indien buiten toedoen van de opdrachtnemer de opdracht/de werkzaamheden langer duren dan ingecalculeerd, dan is de opdrachtnemer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
3. Indien na datum totstandkoming van de overeenkomst kostprijsfactoren zoals materialen en/of arbeidslonen daartoe aanleiding geven, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.

Art. 5 Inspanningsverplichting
1. Verbintenissen voortvloeiende uit de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten worden aangemerkt als ‘inspanningsverbintenissen’. Dit houdt in dat de opdrachtnemer de jegens opdrachtgever verplicht is tot het aanwenden van voldoende mate van inspanning als de opdrachtgever van de opdrachtnemer redelijkerwijs mag verwachten. De opdrachtnemer staat derhalve niet in voor het bereiken van het door de opdrachtgever beoogde resultaat.

Art. 6 Exclusiviteit
1. Ten aanzien van de werving en selectieopdracht geldt exclusiviteit. Op basis daarvan dient de opdrachtnemer de enige partij te zijn aan wie de opdracht tot werving en selectie van een kandidaat met betrekking tot een bepaalde vacature is gegund.

Kandidaten die worden aangedragen door een derde, worden meegenomen in de selectieprocedure via opdrachtnemer. Op kandidaten die worden aangedragen door een derde zijn deze algemene voorwaarden overeenkomstig van toepassing. Indien de opdrachtgever met een door een derde aangedragen kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat, is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd. Dit geldt tevens voor kandidaten die via de opdrachtgever worden aangemeld.
2. Indien de opdrachtgever binnen 24 maanden na het einde van de opdracht zoals omschreven in artikel 14.1 van deze algemene voorwaarden een arbeidsovereenkomst aangaat met een kandidaat die de opdrachtnemer in het kader van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht aan de opdrachtgever heeft voorgedragen, dan is de opdrachtgever de opdrachtnemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan het in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging genoemde honorarium. Ook indien kandidaten buiten een exclusieve procedure om aan de opdrachtgever zijn voorgedragen, is het vorenstaande onverkort van kracht.
3. Indien de opdrachtgever met meerdere kandidaten vanuit eenzelfde werving- en selectieprocedure een arbeidsovereenkomst wenst aan te gaan, dan is de opdrachtgever voor de 2e kandidaat 75% en voor de 3e kandidaat 50% van het in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging genoemde honorarium verschuldigd.

Art. 7 Intrekken en wijzigen van de opdracht
1. Indien de opdrachtgever de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht wenst te wijzigen, dient de opdrachtgever dat tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien wijzigingen mondeling of per telefoon zijn opgegeven, is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
2. De in de opdrachtbevestiging genoemde prijs is ter dekking van de in de opdrachtbevestiging genoemde activiteiten en werkzaamheden. Indien de opdrachtgever de opdracht voordat een kandidaat is geaccepteerd wijzigt of aanvult, is de opdrachtnemer gerechtigd om de aanvullende kosten ten gevolge van de wijziging/aanvulling van de opdracht separaat bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Indien de opdrachtgever de opdracht voordat een kandidaat is geaccepteerd/geselecteerd intrekt, is de opdrachtnemer gerechtigd om 75 % van het in de opdrachtbevestiging genoemde honorarium bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 8 Intellectueel eigendom
1. De opdrachtgever zal de aan hem verstrekte documenten, gegevens en/of andere informatie van de opdrachtnemer niet overdragen of in handen stellen van derden, tenzij de opdrachtnemer daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
2. De intellectuele eigendom op alle aan de opdrachtgever verstrekte gegevens, werken en informatie blijft eigendom van de opdrachtnemer, ook indien voor die informatie, werken of gegevens kosten in rekening zijn gebracht.

Art. 9 Geheimhouding
1. Behoudens en voor zover op de opdrachtnemer en/of op de opdrachtgever een wettelijke plicht tot bekendmaking rust, zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. De geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, waaronder gegevens van kandidaten, die de opdrachtnemer en de opdrachtgever aan elkaar ter beschikking hebben gesteld in het kader van de opdracht.

Art. 10 Informatie
1. De opdrachtgever is gehouden voor eigen rekening en risico zorg te dragen dat:
a. alle gegevens en bescheiden die de opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan de opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;
b. de opdrachtnemer op de hoogte wordt gesteld van alle informatie die tot uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is;
c. de vereiste voorzieningen voor de opdrachtnemer toegankelijk zijn;
2. Indien de opdrachtgever niet zorg draagt voor hetgeen omschreven in dit artikel, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten en de daarmee gemoeide kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. Bovendien is de opdrachtgever aansprakelijk voor schade en kosten die ontstaan door het niet/niet tijdig voldoen aan enige bepaling van dit artikel.

Art. 11 Non-discriminatie
1. Bij de werving- en selectie van kandidaten maakt de opdrachtnemer geen onderscheid naar leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Elke kandidaat heeft derhalve gelijke kansen mits de betreffende kandidaat voldoet aan de objectieve en reële functie-eisen.

Art. 12 Termijn
1. De opdrachtnemer is niet eerder gehouden met de werkzaamheden aan te vangen dan dat alle informatie zoals bedoeld in artikel 10 van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtnemer ter beschikking is gesteld.
2. De door de opdrachtnemer genoemde termijn heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt de opdrachtnemer niet in verzuim. Ook indien tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer een uiterste termijn overeengekomen is, is de opdrachtnemer pas in verzuim nadat de opdrachtgever hem schriftelijk ingebreke heeft gesteld.
3. De opdrachtnemer is niet gebonden aan termijnen die door buiten de macht van de opdrachtnemer gelegen omstandigheden, waaronder vertraging te wijten aan de opdrachtgever (bijvoorbeeld door wijziging van de opdracht), niet kunnen worden gehaald.
4. De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen in overleg treden indien enige termijnoverschrijding dreigt.

Art. 13 Betaling
1. Betaling van de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen, dient zonder inhouding of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Bezwaren tegen de hoogte van de nota of tegen de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, geven de opdrachtgever nimmer het recht haar betalingsverplichting jegens de opdrachtnemer op te schorten.
3. Indien de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn door de opdrachtgever wordt overschreden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer het recht zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke handelsrente vanaf 14 dagen na de vervaldatum in rekening te brengen bij de opdrachtgever (waarbij voor de renteberekening een gedeelte van een maand wordt aangemerkt als een hele maand) alsmede de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke kosten is vastgesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,–.
4. Indien de opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn overschrijdt is opdrachtnemer tevens gerechtigd haar eventuele verdere werkzaamheden op te schorten.
5. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om vooraf zekerheid te verlangen met betrekking tot het overeengekomen opdrachttarief. Indien gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen als gevolg van bijvoorbeeld faillissement, surseance van betaling, liquidatie of overdracht van de onderneming, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden. Zolang de opdrachtgever in de in dit artikel genoemde gevallen (nog) geen passende zekerheid heeft geboden, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van faillissement, surseance van betaling, liquidatie of overdracht van de onderneming is de opdrachtnemer nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.

Art. 14 Garantie en einde van de opdracht
1. De opdracht wordt geacht te zijn geëindigd zodra de opdrachtgever met een van de geselecteerde kandidaten een arbeidsovereenkomst aangaat, of zoveel eerder als dat de maximale duur van de opdracht is bereikt.
2. Indien blijkt dat een benoemde kandidaat binnen zes maanden na indiensttreding de organisatie van de opdrachtgever moet verlaten wegens onvoldoende functioneren, start de opdrachtnemer de werving- en selectieprocedure opnieuw op – zonder berekening van honorarium – om te komen tot een nieuwe benoeming.

Art. 15 Reclames
1. Bezwaren tegen de hoogte van de nota, dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de declaratie geacht wordt onvoorwaardelijk te zijn geaccepteerd.
2. Elke aanspraak van de opdrachtgever uit hoofde van een gebrek in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, vervalt indien de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking daarvan, de opdrachtnemer schriftelijk en gemotiveerd in gebreke heeft gesteld.
3. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer in staat de stellen om eventuele gebreken in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer te laten herstellen. Voorts geven gebreken bij de uitvoering van een deel van de opdracht niet het recht tot annulering van de gehele opdracht.
4. De rechtsvordering uit hoofde van een gebrek vervalt indien die rechtsvordering niet binnen 6 maanden na de in lid 2 van dit artikel bedoelde ingebrekestelling aanhangig wordt gemaakt.

Art. 16 Aansprakelijkheid
1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat en is derhalve gehouden om voorafgaand aan het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de geselecteerde kandidaat hem/haar op geschiktheid te beoordelen. De opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever leidt indien de geselecteerde kandidaat niet voldoet aan de eisen van de opdrachtgever. Voorts is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het handelen of nalaten van een door de opdrachtnemer geselecteerde kandidaat.
2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan (waaronder gevolgschade en indirecte schade), ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden tenzij de opdrachtnemer opzet of grove nalatigheid is te verwijten.
3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de directe schade en per opdracht beperkt tot de betreffende contractsom. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst e.d. is uitgesloten.
4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van de opdrachtnemer uitkeert.
5. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer en de voor uitvoering ingeschakelde derde(n) vrijwaren van iedere aanspraak van
derde(n) in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
6. Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval één jaar na datum laatste factuur. Betreffende de opdracht waaronder het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tenzij de schade in redelijkheid pas later kenbaar kon zijn.
7. Enige aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van informatiebestanden is onder alle omstandigheden uitgesloten.

Art. 17 Overmacht
1. De opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. De opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 18 Geschillen & Toepasselijk recht
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing . Ook indien de opdracht geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft of gevestigd is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
2. Alle geschillen,waaronder begrepen geschillen die door één partij als zodanig worden beschouwd, die tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter binnen het arrondissement Overijssel.